Strona główna/Aktualności/Eksport aminokwasów na Ukrainę możliwy bez świadectwa weterynaryjnego

Eksport aminokwasów na Ukrainę możliwy bez świadectwa weterynaryjnego

Aktualności 2021-01-22

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę ukraińską uzgodnione bilateralnie świadectwa weterynaryjne (świadectwo zdrowia na wywożone do Ukrainy gotowe pasze i dodatki do pasz pochodzenia zwierzęcego, w tym z drobiu i ryb oraz świadectwo zdrowia na wywożone do Ukrainy pasze pochodzenia roślinnego) nie mogą być stosowane przy wysyłkach na rynek ukraiński dodatków paszowych - aminokwasów uzyskiwanych w drodze fermentacji materiałów roślinnych.

Ponadto strona ukraińska poinformowała, że aminokwasy uzyskiwane w drodze fermentacji materiałów roślinnych nie podlegają regulacjom określonym w rozporządzeniu Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy nr 553 z dnia 16.11.2018 „W sprawie przyjęcia Wymagań dotyczących importu na terytorium celne Ukrainy żywych zwierząt i ich materiału genetycznego, żywności pochodzenia zwierzęcego, pasz, siana, słomy oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów przetwórstwa”.  Kontrola urzędowa przesyłek zawierających produkty spożywcze i pasze niepochodzące od zwierząt, które nie zostały umieszczone na liście produktów podlegających kontroli urzędowej w wyznaczonych punktach kontroli granicznej, zatwierdzonej przez Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy w dniu 26.03.2018 pod numerem 159, prowadzona jest zgodnie z art. 56 ukraińskiej ustawy „Kontrola urzędowa nad przestrzeganiem przepisów dotyczących żywności, pasz, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, zdrowia i dobrostanu zwierząt” wyłącznie na podstawie dokumentów niezbędnych do kontroli celnej.

Dodatkowo strona ukraińska przekazała następujące wyjaśnienia:

„Procedura państwowej rejestracji dodatków paszowych na Ukrainie została określona zgodnie z artykułami 18-20 ustawy Ukrainy „Bezpieczeństwo i higiena żywności” (zwana dalej - Ustawa nr 2264) oraz Rezolucji Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 3 marca 2020 r. nr 210.

Zgodnie z ustępem 6, sekcji X „Przepisów końcowych i przejściowych” Ustawy nr 2264:

„w ciągu czterech lat od daty wejścia w życie Ustawy nr 2264 produkcja, import (wysyłka) na terytorium celne Ukrainy obrót i stosowanie gotowych pasz, premiksów i dodatków paszowych zarejestrowanych zgodnie z ustawą Ukrainy „Medycyna Weterynaryjna” są dozwolone w przypadku posiadania ważnych świadectw rejestracji wydanych dla odpowiednich produktów, tj.: gotowych pasz, premiksów, dodatków paszowych w dniu wejścia w życie ustawy nr 2264.

Podmioty działające na rynku zajmujące się importem na terytorium Ukrainy, obrotem i stosowaniem gotowych pasz, premiksów i dodatków paszowych zgodnie z niniejszym ustępem są zobowiązane do aktualizowania informacji zawartych w świadectwach rejestracji wystawianych dla gotowych pasz, premiksów, dodatków paszowych, o których mowa w punkcie pierwszym niniejszego ustępu.

Procedura zmiany świadectw rejestracji, o której mowa w pierwszym ustępie jest zatwierdzana przez władzę centralną, która realizuje politykę państwową w dziedzinie weterynarii.”

Natomiast zgodnie z ustępem 61, sekcji X „Przepisów końcowych i przejściowych” Ustawy nr 2264 w ciągu czterech lat od daty wejścia w życie niniejszej Ustawy dozwolony jest import na terytorium Ukrainy i obrót:

  • dodatków paszowych, niezarejestrowanych na Ukrainie, jeżeli te dodatki zostały zarejestrowane (dopuszczone) w Unii Europejskiej i są przeznaczone do produkcji karm dla zwierząt domowych;
  • opakowanej karmy dla zwierząt domowych wyprodukowanej z wykorzystaniem dodatków paszowych zarejestrowanych (dopuszczonych) w Unii Europejskiej, jeśli taka karma pochodzi z obiektów zlokalizowanych albo na Ukrainie albo w państwie członkowskim UE, lub innych państwach, pod warunkiem, że obiekty w tych innych państwach posiadają pozwolenie (licencję) na import przedmiotowej karmy do Unii Europejskiej.”
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska