Strona główna/Aktualności/ Nowe akty prawne UE

Nowe akty prawne UE

Aktualności 2018-06-15

W dniu 22 marca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L79, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/470 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących maksymalnych limitów pozostałości, które należy uwzględniać do celów kontroli środków spożywczych uzyskanych ze zwierząt leczonych w UE na podstawie art. 11 dyrektywy 2001/82/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/478 z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 1592) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

W dniu 22 marca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L80, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 164/2016 z dnia 23 września 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2018/422]

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 165/2016 z dnia 23 września 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2018/423]

 Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 166/2016 z dnia 23 września 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2018/424]

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 167/2016 z dnia 23 września 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2018/425]

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 168/2016 z dnia 23 września 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2018/426]

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 169/2016 z dnia 23 września 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2018/427]

W dniu 23 marca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L81, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/489 z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca decyzję (UE) 2017/675 w sprawie środków mających na celu zapobieżenie wprowadzeniu do Unii wirusa pryszczycy z Algierii i Tunezji (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 1604) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

W dniu 27 marca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L83, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/510 z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 1942) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

 

 W dniu 28 marca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L84, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/518 z dnia 26 marca 2018 r. ustanawiająca warunki dotyczące zdrowia zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni biorących udział w zawodach po wywozie czasowym do Indonezji, zmieniająca załącznik I do decyzji 93/195/EWG w odniesieniu do pozycji dotyczącej Indonezji i zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do pozycji dotyczącej Indonezji w wykazie państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz do Unii żywych koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 1725) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

W dniu 3 kwietnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L87, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/520 z dnia 28 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w celu sklasyfikowania substancji solwent nafta, węglowodory lekkie aromatyczne, w odniesieniu do jej maksymalnego limitu pozostałości (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

W dniu 4 kwietnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L88, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/523 z dnia 28 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w celu sklasyfikowania substancji fluazuron w odniesieniu do jej maksymalnego limitu pozostałości (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

 W dniu 5 kwietnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L89, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniającej załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG (Dz.U. L 100 z 10.4.2008)

Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 256/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniającej załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) i załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2015/2123] (Dz.U. L 311 z 26.11.2015)

W dniu 10 kwietnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L92, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/555 z dnia 9 kwietnia 2018 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2019, 2020 i 2021, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

W dniu 11 kwietnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L93, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/560 z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 2191) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

W dniu 23 kwietnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L102, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/623 z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 2481) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

W dniu 24 kwietnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L103, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/597 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę Rady 92/66/EWG wprowadzającą wspólnotowe środki zwalczania rzekomego pomoru drobiu (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

W dniu 26 kwietnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L106, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/642 z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 2640) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

W dniu 30 kwietnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L110, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/659 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków wprowadzania do Unii żywych koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/662 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej ds. grypy ptaków i rzekomego pomoru drobiu oraz w sprawie zmiany załącznika VII do dyrektywy Rady 2005/94/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 2459) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

W dniu 8 maja 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L117, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/697 z dnia 7 maja 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 2888) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

W dniu 14 maja 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L118, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/700 z dnia 8 maja 2018 r. zmieniające wykazy zakładów z państwa trzeciego, z których dozwolony jest przywóz wymienionych produktów pochodzenia zwierzęcego, w odniesieniu do niektórych zakładów z Brazylii (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

W dniu 16 maja 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L120, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/718 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zawieszenia statusu Malty jako państwa oficjalnie uznawanego za wolne od gruźlicy w odniesieniu do stad bydła oraz w sprawie zmiany załącznika I do decyzji 2003/467/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 2762) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/719 z dnia 14 maja 2018 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 2783) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

W dniu 16 maja 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L121, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/685 z dnia 3 maja 2018 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości abamektyny, piwa, fluopyramu, fluksapyroksadu, hydrazydu kwasu maleinowego, nasion gorczycy w proszku i teflutryny w określonych produktach lub na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/686 z dnia 4 maja 2018 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chloropiryfosu, chloropiryfosu metylowego i triklopyru w określonych produktach lub na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/687 z dnia 4 maja 2018 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acibenzolaru-s-metylu, benzowyndiflupyru, bifentryny, biksafenu, chlorantraniliprolu, deltametryny, flonikamidu, fluazyfopu-P, izofetamidu, metrafenonu, pendimetaliny i teflubenzuronu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG)

W dniu 17 maja 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L122, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/721 z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w celu sklasyfikowania substancji prolaktyna wieprzowa w odniesieniu do jej maksymalnego limitu pozostałości (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/722 z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w celu sklasyfikowania substancji eprinomektyna w odniesieniu do jej maksymalnego limitu pozostałości (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/723 z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania w odniesieniu do zatwierdzenia ogłuszania zwierząt z wykorzystaniem niskiego ciśnienia atmosferycznego (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

W dniu 18 maja 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L123, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/744 z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/2008 dotyczącą środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do choroby guzowatej skóry bydła w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 2815) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/745 z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 2817) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

W dniu 24 maja 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L128, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/758 z dnia 23 maja 2018 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 3250) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

W dniu 28 maja 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L130, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/772 z dnia 21 listopada 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 w odniesieniu do profilaktycznych środków zdrowotnych w celu zwalczania zarażenia Echinococcus multilocularis u psów oraz uchylające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1152/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenia o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.U. L 300 z 14.11.2009)

W dniu 30 maja 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L132, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/782 z dnia 29 maja 2018 r. ustanawiające metodologiczne zasady oceny ryzyka oraz zaleceń związanych z zarządzaniem ryzykiem, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 470/2009 (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

W dniu 4 czerwca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L137, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/821 z dnia 1 czerwca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 3649) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

W dniu 6 czerwca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej nr L140, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/832 z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości cyjanotraniliprolu, cymoksanilu, deltametryny, difenokonazolu, fenamidonu, flubendiamidu, fluopikolidu, folpetu, fosetylu, mandestrobiny, mepikwatu, metazachloru, propamokarbu, propargitu, pirymetanilu, sulfoksafloru i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/834 z dnia 4 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 3318) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/835 z dnia 4 czerwca 2018 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 3319) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

do góry