Nowa Kaledonia

Warunki eksportowe dla:

  • produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do żywienia zwierząt oraz
  • innych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (np. trofea myśliwskie, wosk pszczeli, nawozy)

dostępne są na stronie internetowej Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales (DAVAR) Rządu Nowej Kaledonii: https://davar.gouv.nc/importations-exportations-importations-animaux-et-produits-animaux/les-produits-animaux

Na przedmiotowej stronie internetowej dostępny jest wzór aktualnego świadectwa zdrowia dla produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do żywienia zwierząt powiązany z odpowiednim załącznikiem odnoszącym się do listy krajów dopuszczonych do eksportu wraz z ograniczeniami w eksporcie, a także odpowiednie dokumenty dot. wwozu produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Ww. pliki mogą ulegać zmianom, w zależności od występujących zdarzeń sanitarnych (np. wybuch choroby zakaźnej), nowych dopuszczonych sposobów przetwarzania lub dodania nowych krajów do jednej lub kilku list.

Eksport na rynek Nowej Kaledonii możliwy jest po przedstawieniu przez eksportera właściwemu dla miejsca załadunku towaru powiatowemu lekarzowi weterynarii przetłumaczonego na język polski odpowiedniego wzoru świadectwa zdrowia.

do góry