do góry
Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/produkty-pochodne-pasze-uboczne-produkty
Drukuj grafikę : tak / nie

Pasze i uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego oraz produkty pochodne

UWAGA: Brak państwa w poniższym wykazie oznacza, że strona polska nie posiada uzgodnionych warunków wywozowych, dotyczących umieszczania określonych zwierząt lub produktów na rynku danego państwa. W takim przypadku można postąpić według uproszczonej procedury wywozowej, polegającej na:

  • pozyskaniu przez zainteresowany podmiot wzoru świadectwa zdrowia obowiązującego na wwóz danego towaru na rynek państwa trzeciego  (np. od kontrahenta),
  • wykonanie jego tłumaczenia przysięgłego na język polski (tłumaczenie poświadczone, mające walor tłumaczenia urzędowego, powołujące się na domniemanie zgodności takiego tłumaczenia z treścią dokumentu obcojęzycznego),
  • przygotowanie oświadczenia, iż wzór świadectwa jest akceptowany przez właściwą władzę kraju przeznaczenia lub że zostało ono uzyskane za pośrednictwem partnera handlowego państwa importera jako urzędowe wymaganie,
  • przygotowanie oświadczenia, o poniesieniu odpowiedzialności prawnej i finansowej za ewentualne konsekwencje odrzucenia przesyłki przez władze kraju importera.

Powyższe dokumenty należy przedstawić powiatowemu lekarzowi weterynarii, który na ich podstawie może zweryfikować spełnienie wymogów zawartych w świadectwie oraz, w przypadku pozytywnej weryfikacji, wystawić świadectwo zdrowia urzędowo poświadczając zgodność partii towaru wysyłanego do danego państwa trzeciego z zawartymi w nim wymogami.