do góry
Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/produkty-niespozywcze
Drukuj grafikę : tak / nie

Przywóz produktów niespożywczych pochodzenia zwierzęcego

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r.  o weterynaryjnej kontroli granicznej przesyłka produktów może być przywożona, jeżeli:

  • jest zaopatrzona w oryginał świadectwa weterynaryjnego:
    • sporządzonego co najmniej w jednym z języków urzędowych państwa granicznego posterunku kontroli oraz państwa końcowego przeznaczenia,
    • wydanego przez właściwą władzę państwa pochodzenia;
  • jest oznakowana w sposób umożliwiający jej identyfikację;
  • spełnia wymagania określone w przepisach Unii Europejskiej i pochodzi ze znajdujących się na listach ogłaszanych przez Komisję Europejską:
  • spełnia określone wymagania państwa końcowego przeznaczenia będącego państwem Unii Europejskiej - jeżeli wymagania przywozowe nie zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

O zasadach przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej, w tym o spoczywającym na osobie odpowiedzialnej za przesyłkę obowiązku prenotyfikacji oraz o opłatach związanych z ww. kontrolą można przeczytać tutaj.

Ograniczenia w przywozie

O ograniczeniach przywozowych można przeczytać tutaj.

 

Nowe wzory świadectw zdrowia dla niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych (rozporządzenie Komisji (UE) nr 2019/319)

 20 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2019/319 z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniające załącznik IX do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do świadectw zdrowia przy przywozie do Unii w odniesieniu do pasażowalnych encefalopatii gąbczastych.

Zgodnie z artykułem 3 ww. rozporządzenia w okresie przejściowym do dnia 30 września 2019 r. przesyłki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, którym towarzyszy odpowiednio wypełnione i podpisane świadectwo zdrowia zgodne z odpowiednim wzorem świadectwa zdrowia określonym w rozdziałach 1, 1a, 2(A), 2(B), 3(A), 3(B), 3(C), 3(D), 3(E), 3 (F), 4(B), 4(C), 4(D), 6(B), 8, 10(A), 10(B), 11, 12 i 18 załącznika XV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 w brzmieniu obowiązującym przed zmianami przewidzianymi w art. 2 niniejszego rozporządzenia oraz, w stosownych przypadkach, deklaracja, która została należycie wypełniona i podpisana zgodnie ze wzorem deklaracji zamieszczonym w rozdziale 20 tego załącznika w wersji obowiązującej przed zmianami przewidzianymi w art. 2 niniejszego rozporządzenia, są nadal dopuszczone do przywozu do Unii i tranzytu przez Unię, pod warunkiem ze takie świadectwa zdrowia lub deklaracje zostały należycie wypełnione i podpisane nie później niż w dniu 31 lipca 2019 r.

Wzory świadectw i deklaracji