Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/oslonki
Drukuj grafikę : tak / nie

Osłonki

Uwaga - zmiana wzorów świadectw od 21 kwietnia 2021 r. - szczegóły

 

Unijne akty prawne należy czytać uwzględniając ich późniejsze zmiany, które są dostępne po wyszukaniu i otwarciu aktu prawnego w Dzienniku Urzędowym UE w zakładce „Informacje o dokumencie” (ewentualnie można skorzystać z wersji skonsolidowanej aktu prawnego, jeśli zawiera już ostatnią aktualizację) 

Zgodnie z art. 2  rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/628 „poddane obróbce żołądki, pęcherze i jelita” oznaczają żołądki, pęcherze i jelita, które po uzyskaniu i oczyszczeniu zostały poddane obróbce takiej jak solenie, podgrzewanie czy suszenie. Produkty te mogą być wykorzystane w przetwórstwie spożywczym jako osłonki.

Osłonki powinny pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską zakładów w państwach trzecich zgodnie z sekcją XIII załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 (Treated stomachs, bladders and intestines: casing only).

Lista krajów

 

Artykuł 7 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/626 wskazuje, że przesyłki osłonek przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub regionów, z których jest dozwolony taki przywóz zgodnie z art. 1 decyzji Komisji 2003/779/WE.  Artykuł 24 tego rozporządzenia wskazuje, że do dnia 20 kwietnia 2021r. państwa członkowskie UE w dalszym ciągu zezwalają na wprowadzenie na swoje terytorium przesyłek osłonek z państw trzecich lub ich regionów z państw trzecich zgodnie z art. 1 decyzji Komisji 2003/779/WE.

W rozdziale C załącznika IX do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 wskazano, że osłonki pochodzenia bydlęcego, owczego i koziego podlegają warunkom określonym w sekcjach B, C lub D tego rozdziału w zależności od kategorii ryzyka występowania BSE, do której zaklasyfikowane jest dane państwo pochodzenia:

Decyzja Komisji (WE) nr 453/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawia status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE

Wobec powyższego, urzędowe świadectwo zdrowia powinno potwierdzać spełnienie  dodatkowych  wymagań weterynaryjnych określonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 (tzw. deklaracja BSE).

Wzory świadectw

Wzory świadectw zdrowia dla osłonek znajdują się w:

kategoria: Osłonki - wzory świadectw i deklaracje [3]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wzór deklaracji - rozdział C rozp. (WE) nr 999/2001_EN
ilość pobrań: 369
2017-11-09 12:33 1.13MB Wzór deklaracji - rozdział C rozp. (WE) nr 999/2001_EN 1.13MB
pdf Wzór deklaracji - rozdział C rozp. (WE) nr 999/2001_PL
ilość pobrań: 431
2017-11-09 12:33 1.12MB Wzór deklaracji - rozdział C rozp. (WE) nr 999/2001_PL 1.12MB
pdf Wzór świadectwa zdrowia dla osłonek zwierzęcych
ilość pobrań: 636
2017-11-07 15:54 49.83KB Wzór świadectwa zdrowia dla osłonek zwierzęcych 49.83KB

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj.