Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/mleko
Drukuj grafikę : tak / nie

Mleko, siara, produkty mleczne i produkty na bazie siary

Jak czytać unijne akty prawne? 

Zgodnie z pkt. 4.1. załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.  „mleko surowe” oznacza mleko uzyskane z gruczołów mlecznych zwierząt  gospodarskich, które nie zostało podgrzane do temperatury powyżej 40 °C ani nie zostało poddane żadnej innej obróbce o równoważnym skutku.

Zgodnie z pkt. 7.2. załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 „produkty  mleczne” oznaczają produkty przetworzone, uzyskane w wyniku przetworzenia surowego mleka lub dalszego przetworzenia takich przetworzonych produktów.

Zgodnie z sekcją IX pkt 1 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 „siara” oznacza płyn wydzielany z wymion zwierząt mlecznych od 3 do 5 dni po porodzie, bogaty w przeciwciała i minerały i poprzedza wytwarzanie surowego mleka.

Zgodnie z sekcją IX pkt 2 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 „produkty na bazie siary” oznaczają przetworzone produkty, wynikające z przetworzenia siary lub z dalszego przetworzenia tego rodzaju przetworzonych produktów.

Mleko surowe, siara, produkty mleczne i produkty na bazie siary powinny pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską zakładów w państwach trzecich zgodnie z sekcją IX załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 („Section IX : raw milk, dairy products, colostrum and colostrum-based products”).

Listy krajów, z których możliwy jest przywóz do Unii mleka surowego, produktów mlecznych, siary i produktów na bazie siary

Wzory świadectw

Wzory urzędowych świadectw zdrowia na potrzeby wprowadzania na terytorium UE mleka surowego, siary, produktów mlecznych i produktów na bazie siary z państw trzecich zostały określone w następujących aktach prawnych:

Wzory świadectw określone w rozdziałach 33-38 załącznika III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2235 przeznaczone są do celów wprowadzania na terytorium UE mleka surowego, produktów mlecznych, siary i produktów na bazie siary również w przypadku, gdy Unia nie jest ostatecznym miejscem przeznaczenia takich produktów, czyli w przypadku tranzytu przez UE przesyłek pochodzących z państw trzecich i przeznaczonych do państw trzecich (tranzyt zewnętrzny). W przypadku tranzytu przesyłka musi spełniać określone w prawie UE wymagania w zakresie zdrowia zwierząt, a zakłady pochodzenia w państwach trzecich nie muszą być zatwierdzone przez Komisję Europejską. Więcej informacji na temat tranzytu przeczytasz tutaj.

UWAGA: od dnia 4 stycznia 2024r. obowiązują zmienione rozporządzeniem (UE) 2023/2744 wzory świadectw określone w rozdziałach 33-38 załącznika III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2235.

Okres przejściowy: przesyłki ze świadectwami wydanymi  nie później niż dnia 15 czerwca 2024r.  na podstawie dotychczasowych wymagań, tj. przed wejściem w życie rozporządzenia (UE) 2023/2744,  mogą być wprowadzane do UE do dnia 15 września 2024r.

Świadectwo zdrowia na podstawie rozporządzenia (UE) 2023/2744 może być wydawane przez właściwą władzę państwa trzeciego do dnia 3 września 2024r., a przesyłki certyfikowane na podstawie wzoru świadectwa z tego rozporządzenia mogą być wprowadzane do UE do dnia 3 grudnia 2024r.

Od dnia 3 września 2024r. oprócz zmian wprowadzonych rozporządzeniem (UE) 2023/2744 we wzorach świadectw urzędowych określonych w rozdziałach 33-38 załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2235  mają zastosowanie zmiany wprowadzone rozporządzeniem (UE) 2024/399, czyli w świadectwie urzędowym ma znaleźć się dodatkowe Poświadczenie w odniesieniu do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/905 w części II oraz dodatkowa uwaga w części „Uwagi” tego świadectwa informująca, że poświadczenie to „Dotyczy przesyłek wprowadzanych do Unii od dnia 3 września 2026r. 

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj.

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska