Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/slimaki-i-zabie-udka
Drukuj grafikę : tak / nie

Ślimaki lądowe i żabie udka

Uwaga - zmiana przepisów od 21 kwietnia 2021 r.

 

Unijne akty prawne należy czytać uwzględniając ich późniejsze zmiany, które są dostępne po wyszukaniu i otwarciu aktu prawnego w Dzienniku Urzędowym UE w zakładce „Informacje o dokumencie” (ewentualnie można skorzystać z wersji skonsolidowanej aktu prawnego, jeśli zawiera już ostatnią aktualizację)

1. Ślimaki lądowe

Artykuł 2 pkt 17 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/626  stanowi, że „ślimaki” oznaczają ślimaki zgodnie z definicją w pkt 6.2 załącznika I do  rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. - czyli ślimaki lądowe z gatunków Helix pomatiaLinné, Helix aspersaMuller, Helix lucorum i z gatunków z rodziny Achatinidae -  oraz wszelkie inne gatunki ślimaków z rodziny Helicidae, Hygromiidae lub Sphincterochilidae przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Od dnia 21 kwietnia 2021 r. ma zastosowanie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/405, które uchyla rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/626. Od dnia 21 kwietnia 2021r. ma zastosowanie art. 14a) rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/625, zgodnie z którym „ślimaki” oznaczają ślimaki zgodnie z definicją w pkt 6.2 załącznika I do  rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz wszelkie inne gatunki ślimaków z rodzin Helicidae, Hygromiidae lub Sphincterochilidae przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Ślimaki powinny pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską zakładów w państwach trzecich do przywozu na teren UE ślimaków zgodnie z sekcją XI  załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 („Frog’s legs and snails”).

W przypadku wprowadzenia na terytorium UE żywych ślimaków bezpośrednio od producentów (z zakładów prowadzących produkcję podstawową), ślimaki powinny pochodzić z zakładów, które zarejestrowano i w których stosuje się ogólne wymogi dotyczące higieny zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 oraz w których właściwe organy regularnie przeprowadzają kontrole.

Listy krajów

Artykuł 12 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/626 stanowi, że przesyłki ślimaków przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do UE tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Od dnia 21 kwietnia 2021 r. ma zastosowanie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/405, które uchyla rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/626. Artykuł 17 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/405 stanowi, że przesyłki ślimaków przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku XI tego rozporządzenia.

Wzory świadectw

Wzór urzędowego świadectwa zdrowia na potrzeby wprowadzania do UE w celu wprowadzenia do obrotu schłodzonych, zamrożonych, pozbawionych skorup, gotowanych, przygotowanych lub konserwowanych ślimaków przeznaczonych do spożycia przez ludzi został określony w części IV załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/628 (wzór „SNS”)

kategoria: Produkty ze ślimaków - wzory świadectw, które mogą być stosowane do dnia 20 sierpnia 2021 r. [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wzór świadectwa dla ślimaków wersja EN.pdf
ilość pobrań: 110
2020-03-26 17:34 0.99MB Wzór świadectwa dla ślimaków wersja EN.pdf 0.99MB
pdf Wzór świadectwa dla ślimaków wersja PL.pdf
ilość pobrań: 156
2020-03-26 17:19 1.44MB Wzór świadectwa dla ślimaków wersja PL.pdf 1.44MB

Z dniem 21 kwietnia 2021 r. rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/628 zostanie uchylone przez rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235 - ma zastosowanie  określony w rozdziale 40 załącznika III do tego rozporządzenia wzór „SNS” świadectwa urzędowego dla wprowadzania na terytorium Unii ślimaków przeznaczonych do spożycia przez ludzi (dotyczy żywych ślimaków oraz ślimaków przygotowanych).

Przepisy przejściowe

Przesyłki zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, do których dołączono odpowiednie świadectwo wydane zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/628 przez osobę upoważnioną do jego podpisania przed dniem 21 sierpnia 2021 r., będą akceptowane  w odniesieniu do wprowadzania na terytorium Unii do dnia 20 października 2021 r.

2. Żabie udka

Artykuł 2 pkt 16 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/626  stanowi, że „żabie udka” oznaczają żabie udka zgodnie z definicją w pkt 6.1. załącznika I do  rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., czyli jest to tylna część tuszki podzielonej za pomocą poprzecznego cięcia wykonanego za przednimi kończynami, wypatroszona i oskórowana, z gatunku RNA (rodzina Żabowatych).

Od dnia 21 kwietnia 2021 r. ma zastosowanie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/405, które uchyla rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/626. Zgodnie z art. 2 pkt 25 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/405 „żabie udka” oznaczają żabie udka zgodnie z definicją w pkt 6.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, a także wszelkie inne żabie udka z rodzaju Pelophylax z rodziny Ranidae oraz z rodzajów Limnonectes, Fejervarya i Hoplobatrachus z rodziny Dicroglossidae.

Żabie udka powinny pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską zakładów w państwach trzecich do przywozu na teren UE żabich udek zgodnie z sekcją XI  załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 („Frog’s legs and snails”).

Listy krajów

Artykuł 11 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/626 stanowi, że przesyłki żabich udek przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do UE tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Od dnia 21 kwietnia 2021 r. ma zastosowanie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/405, które uchyla rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/626. Artykuł 17 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/405 stanowi, że przesyłki żabich udek przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku XI tego rozporządzenia.

Wzory świadectw

Wzór urzędowego świadectwa zdrowia na potrzeby wprowadzania do UE w celu wprowadzenia do obrotu schłodzonych, zamrożonych lub przygotowanych żabich udek przeznaczonych do spożycia przez ludzi został określony w części III załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/628 (wzór „FRG”)

kategoria: Żabie udka - wzory świadectw, które mogą być stosowane do dnia 20 sierpnia 2021 r. [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wzór świadectwa dla żabich udek-wersja EN.pdf
ilość pobrań: 82
2020-03-26 17:22 1MB Wzór świadectwa dla żabich udek-wersja EN.pdf 1MB
pdf Wzór świadectwa dla zabich udek-wersja PL.pdf
ilość pobrań: 120
2020-03-26 17:22 1.43MB Wzór świadectwa dla zabich udek-wersja PL.pdf 1.43MB

Z dniem 21 kwietnia 2021 r. rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/628 zostanie uchylone przez rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235 - ma zastosowanie  określony w rozdziale 39 załącznika III do tego rozporządzenia wzór „FRG” świadectwa urzędowego dla wprowadzania na terytorium Unii schłodzonych, zamrożonych lub przygotowanych żabich udek przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Przepisy przejściowe

Przesyłki zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, do których dołączono odpowiednie świadectwo wydane zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/628 przez osobę upoważnioną do jego podpisania przed dniem 21 sierpnia 2021 r., będą akceptowane  w odniesieniu do wprowadzania na terytorium Unii do dnia 20 października 2021 r.

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj.