Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/dodatkowe-gwarancje-w-handlu-trzoda-chlewna
Drukuj grafikę : tak / nie

Dodatkowe gwarancje w handlu trzodą chlewną

Choroba Aujeszkyego jest chorobą o znaczeniu przede wszystkim handlowym. Wiele państw Unii Europejskiej lub regionów tych państw jest uznanych za urzędowo wolne od choroby Aujeszkyego lub też prowadzi zatwierdzony program zwalczania tej choroby, co oznacza, że w celu przemieszczenia świń do ww. państw/regionów należy spełnić dodatkowe wymagania weterynaryjne. Wymagania te gwarantują określonym państwom/regionom, że zwierzęta wprowadzone na ich terytorium będą wolne od choroby Aujeszkyego.

Dodatkowe gwarancje (szczegółowe wymagania wetyerynaryjne) oraz wykaz państw/regionów urzędowo wolnych od choroby Aujeszkyego oraz państw, w których prowadzony jest zatwierdzony program zwalczania tej choroby określa decyzja Komisji nr 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (wykaz państw/regionów urzędowo wolnych od choroby Aujeszkyego - załącznik I; wykaz państw/regionów prowadzących zatwierdzony program zwalczania tej choroby - załącznik II).

Ww. decyzja Komisji ustanawia dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczania:

Dodatkowe gwarancje w handlu wewnatrzwspólnotowym zgodnie z Dec. 2008/185/EC