Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/badania-kontrolne
Drukuj grafikę : tak / nie

Procedura zatwierdzenia laboratorium

Zgodnie z art. 25a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej:

 1. Kierownik laboratorium ubiegającego się o zatwierdzenie przez Głównego Lekarza Weterynarii, występuje z pisemnym wnioskiem w tym zakresie do Głównego Lekarza Weterynarii.
 2. Do wniosku należy załączyć:
  • kopię certyfikatu akredytacji oraz kopię zakresu akredytacji laboratorium, zgodnego z kierunkiem badań określonym we wniosku;
  • oryginał opinii wydanej nie wcześniej niż w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, o:
   • kwalifikacjach osób przeprowadzających badania,
   • spełnianiu warunków niezbędnych do przeprowadzania badań,
   • stosowanych metodach badawczych.
  • do ww. opinii dołącza się raport krajowego laboratorium referencyjnego właściwego dla kierunku badań, a w przypadku gdy nie ma takiego krajowego laboratorium referencyjnego - krajowego lub wspólnotowego laboratorium referencyjnego znajdującego się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA.
  • kopię raportów z badań biegłości, przeprowadzonych nie wcześniej niż w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku przez właściwe dla danego kierunku badań krajowe laboratorium referencyjne, a w przypadku gdy nie ma takiego krajowego laboratorium referencyjnego - przez krajowe laboratorium referencyjne znajdujące się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA lub wspólnotowe laboratorium referencyjne;
  • potwierdzenie dokonania zapłaty opłaty skarbowej (więcej o opłacie skarbowej można przczytać tutaj).

W przypadku wszelkich zmian dotyczących zatwierdzonych kierunków badań (w tym zmian decyzji w zakresie zatwierdzenia), zmian adresu siedziby laboratorium lub zaprzestania jego działalności kierownik laboratorium powinien poinformować pisemnie Głównego Lekarza Weterynarii celem podjęcia odpowiednich działań.

Zgodnie z art. 76a § 2b kodeksu postępowania administracyjnego upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem. Poświadczenie obejmuje podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę sporządzenia poświadczenia.

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska