Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-nr-2-w-sprawie-obecnosci-niedozwolonej-substancji-fipronil-w-jajach-i-miesie-drobiowym-pochodzacym-z-panstw-czlonkowskich-Unii-Europejskiej/idn:595
Drukuj grafikę : tak / nie

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii nr 2 w sprawie obecności niedozwolonej substancji - fipronil w jajach i mięsie drobiowym pochodzącym z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii nr 2 w sprawie obecności niedozwolonej substancji - fipronil w jajach i mięsie drobiowym pochodzącym z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Komunikaty 2017-08-24

W uzupełnieniu komunikatu GLW z dnia 21/08/2017 r., informuję, że za pośrednictwem systemu RASFF przekazano stronie polskiej informacje m. in. na temat jaj pochodzących z polskich ferm, w których wykryto obecność fipronilu. W oparciu o przekazane via system RASFF informacje, Inspekcja Weterynaryjna podjęła natychmiastowe działania celem weryfikacji tych informacji i ew. podjęcia działań względem producentów jaj konsumpcyjnych. Dołączone do powiadomień badania laboratoryjne stwierdzające obecność fipronilu w jajach i produktach jajecznych przekazane przez stronę niemiecką i holenderską zostały sfinansowane i wykonane na zlecenie przedsiębiorców działających na rynkach tych krajów - nie były to badania urzędowe. W związku z powyższym Inspekcja Weterynaryjna celem wykluczenia lub potwierdzenia obecności ww. substancji w polskich jajach, każdorazowo w oparciu o przekazane informacje przeprowadza szczegółowe kontrole na fermach pod kątem stosowania niedozwolonych preparatów i pobiera urzędowe próbki do badań w kierunku obecności fipronilu. Próbki te kierowane są do badań do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Do czasu otrzymania wyników badań, każdorazowo blokowana jest możliwość wprowadzania jaj konsumpcyjnych do obrotu i sporządzane są listy dystrybucji. Na dzień dzisiejszy, urzędowe wyniki badań próbek pobranych na polskich fermach kur niosek towarowych są zgodne z obowiązującymi przepisami (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 396/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1).

Próby urzędowe pobrano na fermach posługujących się identyfikacyjnymi numerami weterynaryjnymi (tymi numerami znakowane są jaja konsumpcyjne):

02051307 K51 - wyniki zgodne

02051307 K52 - wyniki zgodne

02051307 K53 - wyniki zgodne

02051307 K54 - wyniki zgodne

02051307 K55 - wyniki zgodne

02051307 K56 - wyniki zgodne

02051307 K57 - wyniki zgodne

02051307 K58 - wyniki zgodne

30291365 K1 - wyniki zgodne

30291365 K2 - wyniki zgodne

30221321 A1 - wyniki zgodne

30221321 A2 - wyniki zgodne

30221321 A3 - wyniki zgodne

30221321 A4 - wyniki zgodne

30221321 A5 - wyniki zgodne

30221321 A6 - wyniki zgodne

30221322 - badania w toku

30221324 - badania w toku

30221303 - badania w toku

30221304 - badania w toku