Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Informacja-w-sprawie-wdrozenia-na-terytorium-Polski-dobrowolnego-programu-zwalczania-zakaznego-zapalenia-nosa-i-tchawicyotretu-bydla-oraz-wirusowej-biegunki-bydla-i-choroby-blon-sluzowych-w-stadach-bydla/idn:645
Drukuj grafikę : tak / nie

Informacja w sprawie wdrożenia na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w stadach bydła

Informacja w sprawie wdrożenia na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w stadach bydła

Aktualności 2017-10-17

Informacje ogólne:

Program będzie realizowany na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła (Dz. U. poz. 1722).

Program został opracowany na wniosek Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Program składa się z dwóch następujących części, które mogą być realizowane łącznie albo oddzielnie:

1) część I - Program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV);

2) część II - Program zwalczania wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD).

Realizację programu zaplanowano na kolejnych 5 lat kalendarzowych, począwszy od 1 stycznia 2018 r.

Za prawidłową realizację programu odpowiada posiadacz bydła, którego stado zostało objęte programem.

Cel programu:

 • rozpoznanie i poprawa sytuacji epizootycznej w odniesieniu do IBR/IPV i/lub BVD MD w stadach bydła objętych programem.
 • spełnienie przez stada bydła wymagań dla uznania ich za wolne od IBR/IPV i/lub BVD MD. Po pozytywnej kontroli powiatowego lekarza weterynarii, status stada zostanie potwierdzony decyzją administracyjną.

Koszty programu:

Koszty realizacji programu, w tym koszty pobierania próbek i badań laboratoryjnych próbek oraz koszty nadzoru sprawowanego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, ponoszą posiadacze zwierząt, którzy uczestniczą w programie.

Uczestnictwo w programie:

 • przystąpienie do programu jest dobrowolne!!!
 • w programie mogą uczestniczyć stada bydła zarejestrowane zgodnie z ustawą
  z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U.
  z 2017 r. poz. 546), które posiadacz bydła zgłosi do uczestnictwa w programie.
 • zgłoszenia należy dokonać do powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca siedziby stada za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się stadem.
 • do uczestnictwa w programie w pierwszym roku jego realizacji należy zgłosić się najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 r.
 • nowe stada mogą być zgłaszane do programu w ostatnich 2 miesiącach każdego roku kalendarzowego tak, aby w nowym roku kalendarzowym mogły przystąpić one do realizacji programu,
 • posiadacz bydła może zrezygnować z uczestnictwa w programie w trakcie jego realizacji.

Realizacja programu:

 • próbki do badań pobiera i przesyła, do laboratoriów wyznaczonych przez Głównego Lekarza Weterynarii, lekarz weterynarii opiekujący się stadem.
 • przed rozpoczęciem realizacji programu hodowca ma obowiązek przekazać właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii dane dotyczące lekarza weterynarii opiekującego się stadem, który będzie pobierał próbki tj. imię, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu.
 • o każdej zmianie lekarza weterynarii należy niezwłocznie informować powiatowego lekarza weterynarii.
 • w trakcie realizacji programu istnieje obowiązek prowadzenia dla każdej sztuki bydła w stadzie tzw. karty zdrowia bydła, którą należy uzyskać od powiatowego lekarza weterynarii. Karty uzupełnia i aktualizuje, we współpracy z lekarzem weterynarii opiekującym się stadem, oraz przechowuje posiadacz bydła. W karcie tej są dokumentowane m.in. wyniki programu.

W celu prawidłowej realizacji programu, posiadacz bydła powinien ściśle współpracować z lekarzem weterynarii opiekującym się stadem!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU, W TYM ZASADY PROWADZENIA BADAŃ LABORATORYJNYCH I ZWALCZANIA CHOROBY W STADZIE SĄ ZAWARTE W ZAŁĄCZNIKU DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

NIEZBĘDNE INFORMACJE BĘDZIE MOŻNA UZYSKAĆ RÓWNIEŻ U WŁAŚCIWEGO POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

 

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska