Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/prowadzenie-dzialanosci-nadzorowanej---wymagania-weterynaryjne
Drukuj grafikę : tak / nie

Podejmowanie i prowadzenie działalności nadzorowanej - wymagania weterynaryjne

 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt określa wymagania weterynaryjne dla podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie:

Poniższe informacje nie mają zastosowania do działalności w zakresie utrzymywania ozdobnych zwierząt wodnych w celach zarobkowych w akwariach (akwaria komercyjne), sklepach zoologicznych, sklepach ogrodniczych, stawach ogrodowych lub hurtowniach, jeżeli obiekty te nie mają bezpośredniego kontaktu z wodami naturalnymi lub są wyposażone w system oczyszczania ścieków ograniczający do dopuszczalnego poziomu ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych tych zwierząt do wód naturalnych.

Wymagania weterynaryjne

Podmiot prowadzący działalność nadzorowaną jest zobowiązany:

Podjęcie działalności nadzorowanej

Podjęcie działalności nadzorowanej jest dozwolone:

Wniosek podmiotu podejmującego działalność nadzorowaną musi zawierać:

Dane teleadresowe powiatowych lekarzy weterynarii dostępne są tutaj.

 

Prowadzenie działalności nadzorowanej

Podmioty prowadzące działalność nadzorowaną w zakresie:

są obowiązane zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów oraz załadunku i wyładunku zwierząt o: 

Podmioty prowadzące działalność nadzorowaną, są obowiązane do poinformowania powiatowego lekarza weterynarii o zaprzestaniu prowadzenia określonego rodzaju działalności nadzorowanej, a także o każdej zmianie stanu prawnego lub faktycznego związanego z prowadzeniem tej działalności, w zakresie dotyczącym wymagań weterynaryjnych. Informacja taka powinna zostać przekazana w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia.

Rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną prowadzi powiatowy lekarz weterynarii. 

Dane zawarte w rejestrze (z wyłączeniem danych dotyczących działalności w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich w celu umieszczania na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt) przekazywane są Głównemu Lekarzowi Weterynarii, który prowadzi i publikuje listy podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną (listy podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną dostępne są tutaj).