Parzystokopytne

Definicja zwierząt kopytnych, do których ma zastosowanie rozporządzenie 206/2010 określona została w Dyrektywie Rady 2004/68/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiającej warunki zdrowia zwierząt regulujące przywóz do oraz tranzyt przez terytorium Wspólnoty niektórych żywych zwierząt kopytnych, zmieniającej dyrektywy 90/426/EWG oraz 92/65/EWG i uchylająca dyrektywę 72/462/EWG. Niniejsza definicja obejmuje swoim zakresem wyłącznie niektóre zwierzęta parzystokopytne.

Lista krajów i wzory świadectw zdrowia określone zostały w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiającym wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych

  1. Ogólne warunki wprowadzania do UE zwierząt kopytnych

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, przesyłki zawierające zwierzęta kopytne (parzystokopytne) wprowadzane są do Unii jedynie wówczas, gdy spełniają następujące warunki:

  1. pochodzą z krajów trzecich, ich terytoriów lub części
  2. posiadają stosowne świadectwo weterynaryjne, sporządzone zgodnie z odpowiednim wzorem świadectwa weterynaryjnego,
  3. spełniają wymogi ustanowione w świadectwie weterynaryjnym oraz:
    • dodatkowe gwarancje określone w tym świadectwie
    • wszelkie dodatkowe wymogi dotyczące certyfikacji weterynaryjnej, które państwo członkowskie przeznaczenia może nałożyć zgodnie z unijnym prawem weterynaryjnym i które są uwzględnione w świadectwie.
  1. Warunki dotyczące wprowadzania zwierząt kopytnych przeznaczonych dla zatwierdzonej jednostki, instytutu lub ośrodka określa art. 3a-c rozporządzenia 206/2010

 Wszystkie zwierzęta żywe podlegają weterynaryjnej kontroli granicznej. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 

do góry