do góry
Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/nowa-kaledonia
Drukuj grafikę : tak / nie

Nowa Kaledonia

Warunki eksportowe dla produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego dostępne są na stronie internetowej Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales (DAVAR) Rządu Nowej Kaledonii.
Na przedmiotowej stronie internetowej dostępne są wzory aktualnych świadectw zdrowia (Certificate import products for human consumption exported for New Caledonia (April 30, 2014 version )) powiązane z odpowiednimi załącznikami odnoszącymi się do:

  1. Listy krajów dopuszczonych do eksportu (List of authorized countries (May 04, 2016 version)) oraz
  2. Zaakceptowanych przez DAVAR sposobów przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego (New caledonian approved procedures for inactivating pathogens).

Ww. pliki ulegają zmianom, w zależności od występujących zdarzeń sanitarnych (np. wybuch choroby zakaźnej), nowych dopuszczonych sposobów przetwarzania lub dodania nowych krajów do jednej lub kilku list, a co za tym idzie - adekwatnie zmieniają się również wzory świadectw zdrowia dla produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

Eksport na rynek Nowej Kaledonii możliwy jest po przedstawieniu przez eksportera właściwemu dla miejsca załadunku towaru powiatowemu lekarzowi weterynarii przetłumaczonego na język polski odpowiedniego wzoru świadectwa zdrowia. Ponadto, zgodnie z zapisami eksportowego świadectwa zdrowia zakład, który wyprodukował wysyłaną do Nowej Kaledonii żywność, musi być uprawniony przez właściwy organ do eksportu.