do góry ^
  • Jesteś tutaj
  • ASF

ASF w Polsce


NUMERINFORMACYJNY GIW DLA WSZYSTKICH:

(22) 623 10 65

Najczęściej zadawane pytania o ASF pdf | Co to jest afrykański pomór świń? pdf

Ulotka informacyjna pdf

 


Tablica ASF pdf

 

Aktualne komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii

Dane dot. pobierania próbek w kierunku ASF

SZKOLENIE
LEKARZE WETERYNARII zip | MYŚLIWI I LEŚNICY zip | HODOWCY zip

PRAWODAWSTWO

Unijne:

Dyrektywa Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiająca przepisy szczególne w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniająca dyrektywę 92/119/EWG w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. L 192 z 20.7.2002)

Decyzja Komisji 2003/422/WE z dnia 26 maja 2003 r. zatwierdzająca podręcznik diagnostyczny dotyczący afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. L 143 z 11.6.2003)

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz.U. L 295 z 11.10.2014)

Akty prawne zmieniające decyzję 2014/709/UE:

Decyzja Komisji 2015/1783/UE zmieniająca załącznik do decyzji 2014/709/UE

Decyzja Komisji (UE) 2015/1432 zmieniająca załącznik do decyzji 2014/709/UE

Decyzja Komisji (UE) 2015/1405 zmieniająca decyzję 2014/709/UE

Decyzja Komisji (UE) 2015/1372 zmieniająca decyzję 2014/709/UE

Decyzja Komisji 2015/1169 zmieniająca decyzję 2014/709/UE

Decyzja wykonawcza Komisji 2015/251/UE z dnia 13 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję 2014/709/WE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 41 z 17.2.2015)

Decyzja wykonawcza Komisji 2015/558/UE z dnia 1 kwietnia 2015 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 92 z 8.4.2015)

Decyzja Komisji 820/2015 zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich

Krajowe:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2015 poz. 470)

Rozporządzenie MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2015 r. poz. 754)

Rozporządzenie MRiRW z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie ws mięsa na użytek własny

Rozporządzenie MRiRW z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia w 2015 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (Dz. U. 2015 poz. 316)

Rozporządzenie MRiRW z 21 października 2010 w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. 2015 poz. 392)

Rozporządzenie MRiRW z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015–2018 (Dz. U. 2015 poz. 517)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia w 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (Dz.U. 2016 poz. 70)

Akty prawne nieobowiązujące:

Rozporządzenie MRiRW z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2004 nr 158 poz. 1658)

Rozporządzenie MRiRW z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2014 poz. 1205) 

Rozporządzenie MRiRW z dnia 13 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2014 poz. 1394)

Rozporządzenie MRiRW z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2014 poz. 1846)

Rozporządzenie MRiRW z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń  (Dz. U. 2014 poz. 420)

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/178/UE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/513/UE z dnia 31 lipca 2014 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/178/UE w odniesieniu do obszarów na terytorium Litwy, Łotwy i Estonii objętych ograniczeniami w związku z afrykańskim pomorem świń

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/637/UE z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/178/UE odnośnie do obszarów objętych ograniczeniami w związku z afrykańskim pomorem świń w niektórych państwach członkowskich Dz.U. 2014 poz. 247

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

WYTYCZNE

 

3 marca 2014 - Wytyczne przemieszczania świń na obszarze objętym ograniczeniami, z tego obszaru i na ten obszar pdf

17 marca 2014 - Ujednolicone wytyczne przemieszczania świń na obszarze objętym ograniczeniami, z tego obszaru i na ten obszar pdf

19 marca 2014 - Wytyczne w sprawie stosowania przepisów dotyczących produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego na obszarach objętych ograniczeniami, zakazami lub nakazami w związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików pdf

Wykaz środków chemicznych do stosowania przy zwalczaniu wirusa afrykańskiego pomoru świń wraz z zasadami mycia i dezynfekcji pdf

OBSZARY

Aktualna mapa obszarów objętych różnymi restrykcjami w związku z ASF (kolor czerwony - obszar objęty ograniczeniami, kolor żółty - obszar ochronny) - stan na koniec marca 2016

Więcej szczegółów

Pliki do pobrania:osoba odpowiedzialna
wytworzenie 2015-01-01 Natalia Zalewska
wprowadznie 2015-06-10 15:14:33 przez Józef Brudnowski
treść opublikowana 2015-06-10 15:14:33 przez Józef Brudnowski

rejestr zmian poprzednie wersje artykułu pokaż rejestr

 

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl

bip.gov.pl

Logotypy Unii Europejskiej